دوره نجاری

دوره نجاری
دوره نجاری
دوره نجاری
دوره نجاری
دوره نجاری

اردوی باغ پرندگان

آکادمی فوتبال

مهندس کوچولو

خوشنویسی

سواد حرکتی

سواد حرکتی پایگاه تابستانی دبستان تابستان 1402
سواد حرکتی پایگاه تابستانی دبستان تابستان 1402

سفالگری

سفالگری-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402
سفالگری-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402
سفالگری-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402

ریاضی خلاق

ریاضی خلاق-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402
ریاضی خلاق-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402
ریاضی خلاق-پایگاه تابستانی دبستان-تابستان1402

مهرماه 1402

جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه معارفه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دی ماه 1402

اردوی-پارک-ژوراسیک18
اردوی-پارک-ژوراسیک17
اردوی-پارک-ژوراسیک16
اردوی-پارک-ژوراسیک15
اردوی-پارک-ژوراسیک14
اردوی-پارک-ژوراسیک13
اردوی-پارک-ژوراسیک12
اردوی-پارک-ژوراسیک11
اردوی-پارک-ژوراسیک10
اردوی-پارک-ژوراسیک9
اردوی-پارک-ژوراسیک8
اردوی-پارک-ژوراسیک7
اردوی-پارک-ژوراسیک6
اردوی-پارک-ژوراسیک5
اردوی-پارک-ژوراسیک4
اردوی-پارک-ژوراسیک3
اردوی-پارک-ژوراسیک1
اردوی-پارک-ژوراسیک1

دوشنبه 2 بهمن ماه

چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402

7 بهمن 1402

دوشنبه 16 بهمن ماه 1402

سه شنبه 17 بهمن ماه 1402

چهارشنبه 18 بهمن ماه 1402

دوشنبه 23 بهمن ماه 1402

چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402

چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402

یکشنبه 13 اسفندماه 1402

دوشنبه 14 اسفندماه 1402

جلسه-شناختی-ـ-پایه-ششم-ـ-دوشنبه-14-اسفندماه

دوشنبه 14 اسفندماه 1402

شنبه 19 اسفند ماه 1402