آزمون جامع - مهرماه 1402

انتخابات شورای دانش آموزی - مهرماه 1402

13 آبان 1402 _ روز دانش آموز

29 دی ماه 1402 _ آزمون جمع بندی دروس پایه

دی ماه 1402 _ پانسیون مطالعاتی