سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی

خدمات نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع در سامانه سهما

نحوه ثبت نام دانش آموزان اتباع در سامانه سهما دانش آموزان اتباع برای ثبت نام در سامانه سهما دو دسته هستند ️دسته اول : شناسه یکتا دارند ️دسته دوم :…