موسسین و مدیران

سید یحیی طباطبایی

موسس

54 سال سابقه فرهنگی
دارای تالیفات متعدد
بیش از نیم قرن سابقه آموزشی
لیسانس حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران

دکتر سید مهرداد طباطبایی

موسس و مدیر

ریاست اسبق دانشکده صنعت هوانوردی
26 سال عضو هیات علمی دانشکده صنعت هوانوردی
عضو کمیته رباتیک
استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مکانیک(دانشجوی دکترا)

دکتر سید مجتبی طباطبایی

موسس و مدیر

پزشک
مشاور
مدرس آموزش خانواده