معاونت انضباطی

معاونت اجرایی در مدارس، بخشی از ساختار مدیریتی مدرسه است که به منظور اجرای و انجام بخش‌های عملی و عملکردی برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط مدیر مدرسه ایجاد می‌شود. این بخش معمولاً تحت نظر مدیر مدرسه قرار دارد و وظایف و مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده دارد. برخی از وظایف اصلی معاونت اجرایی در مدارس عبارتند از:

1. مدیریت کلاس‌ها و برنامه‌های درسی

 معاونت اجرایی مسئول مدیریت برنامه‌های درسی و تعیین زمان‌بندی کلاس‌ها و جلسات است. این شامل ایجاد برنامه‌های تحصیلی، تخصیص کلاس‌ها به اساتید، تدوین برنامه‌های جلسات علمی و اداری و نظارت بر اجرای آنها می‌شود.

2. نظارت بر حضور و غیاب دانش‌آموزان و کادر آموزشی

 معاونت اجرایی مسئول نظارت بر حضور و غیاب دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه است. این شامل ثبت حضور و غیاب، رصد و پیگیری نیازمندی‌های آموزشی و انضباطی مدرسه می‌شود.

3. اجرای سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها

 معاونت اجرایی مسئول اجرای سیاست‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های تعیین شده توسط مدیر مدرسه است. این شامل اجرای سیاست‌های آموزشی، انضباطی، ایمنی، انتخاب و تنظیم منابع درسی و مدیریت رفتارهای دانش‌آموزان می‌شود.

4. مدیریت منابع انسانی

 معاونت اجرایی مسئول مدیریت منابع انسانی مدرسه است. این شامل برنامه‌ریزی و انجام فرآیندهای استخدام، ارزیابی عملکرد کادر آموزشی و پرسنل، ایجاد آموزش‌های کارکنان و مدیریت مشکلات و نیازمندی‌های مرتبط با کارکنان می‌شود.

5. ارتقاء ارتباطات مدرسه با اولیاء تربیتی و جامعه

معاونت اجرایی مسئول ارتباط با اولیاء تربیتی و جامعه است. این شامل اطلاع‌رسانی به والدین و نگه‌داشتن ارتباط کامل با جامعه برای افزایش شفافیت و مشارکت در فعالیت‌ها و مسائل مرتبط با مدرسه می‌شود.

6. مدیریت امور مالی

معاونت اجرایی مسئول مدیریت امور مالی مدرسه است. این شامل بودجه‌بندی، حسابداری، نظارت بر هزینه‌ها و درآمدهای مدرسه و اجرای سیاست‌های مالی مرتبط می‌شود.

به طور خلاصه، معاونت اجرایی در مدارس مسئول اجرای عملی و عملکردی برنامه‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط مدیر مدرسه، مدیریت منابع انسانی و مالی مدرسه، ارتقاء ارتباطات با جامعه و اولیاء تربیتی، و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و نیازمندی‌های آموزشی و اداری مدرسه است